Besättningsprofil – Vad är det?

Besättningsprofil är ett analyspaket från MSD Animal Health, utvecklat för att ge en bild över hälsoläget i din besättning och att upptäcka infektioner tidigt. Besättningsprofil innehåller analyser riktade mot Lawsonia intracellularis, LI, och porcint circovirus typ 2, PCV2, samt analyser för bedömning av råmjölksupptaget hos spädgrisarna.

Vad är nyttan för dig och din grisbesättning?

Betydelsen av LI och PCV2 i en besättning är ofta underskattad. LI-infektionen ger inte alltid diarré1 vilket medför att du som grisproducent kan ha svårt att uppskatta om grisarna har nedsatt tillväxt. PCV2-infektion är ofta underliggande, subklinisk4 och leder till tillväxttapp inte noteras.

Om du får bukt med smittan i ett tidigt skede kommer de friska grisarna bidra till en förbättrad ekonomi i grisuppfödningen. Arbete med friska grisar gör arbetet i besättningen lättare och roligare.

Hur går det till?

För att få en bild över förekomsten och omfattningen av infektionerna så utförs provtagningen på grisar i alla åldrar: suggor, diande grisar, tillväxt- och slaktgrisar. Analyserna utförs på blod, saliv och avföring.

En låda med material för provtagning kommer att skickas till din besättningsveterinär, och provtagningen kan utföras. Proverna skickas sedan till MSD Animal Healths laboratorium i Nederländerna för analys.

Analysrapport och åtgärder

Besättningsprofil är ett provtagningskoncept. Resultatet från proverna diskuteras tillsammans med besättningsveterinären och förslag på möjliga vägar till att utveckla besättningens potential när det gäller produktivitet och grishälsa. Goda vaccinationsrutiner bygger på att grisarna är friska då de vaccineras. Bästa möjliga vaccinationseffekt uppnås då hälsoläget är känt och om råmjölksupptaget hos spädgrisarna är tillräckligt.

Hur anmäler du ditt intresse?

Om du vill veta mer om Besättningsprofil och är intresserad av att öka kännedomen om hälsoläget i din besättning generellt, hör av dig till din besättningsveterinär eller MSD Animal Health.  

Ekonomisk betydelse och produktionsbortfall vid LI-infektion1-3

LI orsakar en kronisk tarminfektion som medför ett försämrat näringsupptag. Betydelsen av LI i en besättning är ofta underskattad. LI-infektionen ger inte alltid diarré men kan orsaka produktionsförluster på grund av infektionens negativa inverkan på den dagliga tillväxten, foderförbrukningen och dödligheten samt på de resulterande störningarna i djurflödet

Kan minska med upp till 30% de första 3 veckorna efter infektion
Ökar upp till 30% de första 3-8 veckorna efter infektion
Vid akut form upp till 50% av de insjuknade. Låg vid subklinisk och kronisk form

Ekonomisk betydelse och produktionsbortfall vid PCV2-infektion4,5

PCV2-infektionen är övervägande underliggande och inte synlig för ögat. Effekten av andra infektionen i besättningen ökar om PCV2 är etablerad. PCV2 kan drabba grisar i alla åldrar men omfattningen av infektionen och när grisarna smittas skiljer sig mellan besättningar.

Kan minska med 10 %
Kan öka med upp till 30 % och i enstaka fall 60%
Kan variera mellan 4-20%

Vil du veta mer?

Vill du veta mer om Besättningsprofil, kontakta din besättningsveterinär eller MSD Animal Health ansvarig veterinär för gris i Sverige:

Referenser
1. Paradis et al. (2012) Subclinical ileitis produced by sequential dilutions of Lawsonia intracellularis in a mucosal homogenate challenge model. Journal of Swine Health and Production, 20(3), 137-141.
2. McOrist S. et al. (1997) Estimate of direct financial losses due to porcine proliferative enteropathy. Veterinary Record, 140, 579-581.
3. Collins A.M. et al. (2014) The critical threshold of Lawsonia intracellularis in pig faeces that causes reduced average daily weight gains in experimentally challenged pigs. Veterinary Microbiology, 168, 455-458.
4. Segales (2012) Porcine circovirus type 2 (PCV2) infections: Clinical signs, pathology and laboratory diagnosis. Virus Research 164, 10-19.
5. López-Soria et al. (2014) Effect of porcine circovirus type 2 (PCV2) load in serum on average daily weight gain during the postweaning period. Veterinary Microbiology 174, 296-301

SE-NON-220500014