Förebygg och hantera diarré hos unga kalvar: få kunskap om symtom, orsaker, konsekvenser och lösningar på en vanligt förekommande sjukdom

Diarré är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos unga kalvar. Det kan ha stor inverkan på djurets trivsel och produktivitet, samt på den tid och de resurser som krävs för att vårda kalvarna. För att kunna förebygga och hantera kalvdiarré effektivt är det viktigt att kalvskötarna känner igen tidiga sjukdomstecken på diarré och kan skilja mellan lindriga och allvarliga fall.

Potentiella konsekvenser av kalvdiarré*

* inom den första månaden efter födseln


ÖKAD DÖDLIGHET

Bland kalvar orsakas 57 % av dödsfallen av diarré.

MINSKAD FERTILITET

Sannolikheten för dräktighet minskar med en faktor på 0,85.

MINSKAD MJÖLKPRODUKTION

Mjölkproduktionen i den 1:a laktationen kan minska med 350 kg

Så här upptäcker du om en kalv har diarré

En av de viktigaste indikatorerna på kalvdiarré är att avföringens konsistens förändras. Om avföringen är tunnare än normalt, eller om svansen och svanspartiet är nersmutsade, kan det vara ett tecken på att kalven lider av diarré. Avföringsfrekvensen kan även öka och avföringen kan lukta rutten eller sur. Dessutom kan avföringens färg variera från gulaktig till grön eller svart och det kan finnas slem, blod, fibrin eller nedbrutet blod (melena) i avföringen.

Så här kan du skilja mellan lindrig och allvarlig kalvdiarré

För att avgöra vilka insatser som krävs för en kalv med diarré är det nödvändigt att först bedöma hur allvarligt tillståndet är. I lindriga fall kan vätsketerapi med till exempel elektrolyter vara tillräckligt. Men om diarrén är allvarlig behövs en intensivare behandling och veterinär bör tillkallas. När man ska fastställa hur allvarligt ett fall är finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att hålla koll på kalvens aptit, sugreflex, kroppshållning, rörelser, vikt, rektal temperatur samt om benen framstår som kalla. Vid diarré rekommenderar vi att du konsulterar din veterinär för att avgöra vad som är bäst att göra i den aktuella besättningen.

Så här avgör du om kalvens aptit är påverkad under flera dagar

Den mängden mjölk som ges till kalven bör utgöra 10% av kalvens vikt vid varje fodringstillfälle (vid fodring två gånger dagligen). Det är viktigt att fastställa om aptiten påverkas av diarrén för att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Vi kan rekommendera att använda ett anteckningsverktyg för att ha en god kontroll över kalvens intag av mjölk vid varje utfodring samt på ett enkelt sätt underlätta kommunikationen mellan morgon-och kvällspersonalen.

Klicka på knappen nedan för ett exempel på ett enkelt anteckningsverktyg.

Varför får kalvar diarré?

Det finns flera bidragande orsaker till kalvdiarré, däribland otillräcklig immunisering via råmjölk, foder av allmänt dålig kvalitet och infektioner orsakade av virus, bakterier eller parasiter. De vanligast förekommande orsakerna till diarré är rotavirus och coronavirus medan den vanligaste bakteriella orsaken är E. coli K99 vilket i sig själv producerar ett gift som kan leda till dödliga sjukdomar. Vissa sjukdomsframkallande organismer, som till exempel rotavirus och Cryptosporidium (parasit), är vanligt förekommande på gårdar med nötkreatur och de kan förorsaka skada på tarmslemhinnan med efterföljande diarré.

Så här kan du förebygga diarré

För att förebygga kalvdiarré är det viktigt att veta vilka sjukdomsframkallande organismer som finns på gården. Avföringsprov kan identifiera de vanligaste förekommande smittoämnena som orsakar diarré, samt ett provtagningskit kan användas för att upptäcka rotavirus, coronavirus, E. coli och cryptosporidier.
PCR-test eller odling i externt laboratorium är andra alternativ. Proverna bör då tas från minst fem kalvar, prover får inte tas från golvet eller från kalvar som behandlas med antibiotika.

Utöver att identifiera sjukdomsframkallande mikroorganismer finns det flera andra åtgärder som kan vidtas för att förebygga och behandla diarré hos kalvar. Det är viktigt att se till att kalvarna får i sig tillräckligt med råmjölk eftersom det kan hjälpa till att stärka deras immunsystem och skydda mot infektioner. Andra viktiga delar i det förebyggande arbetet är tillräckligt med foder, god hygien, vaccination och att alltid rådgöra med din veterinär.

Maximera kalvarnas immunitet

Oavsett vilken eller vilka sjukdomsalstrande organismer som orsakar diarrén är grunden i det förebyggande arbetet och i hanteringen av diarré att maximera kalvarnas immunitet med hjälp av råmjölk och vaccination.

Ge kalven råmjölk Tre saker att tänka på

Baserat på de höga nivåerna av antikroppar och andra välgörande ämnen som till exempel insulin, tillväxtfaktorer, fett och energi som finns i övergångsmjölken är det viktigt att man är noga med kvaliteten, kvantiteten samt uppföljningen.

Kvalitet

Nyfödda kalvar bör få råmjölk av hög kvalitet. Råmjölk med ett BRIX-värde över 22 % anses vara av hög kvalitet.

Kvantitet

Ombesörj att kalven får minst 4 liter (eller 10 % av kroppsvikten) råmjölk inom 4 timmar efter födseln och ytterligare 2 liter inom 12 timmar efter födseln.

Uppföljning

Det kan vara fördelaktigt att ge kalven upp till 0,5 liter råmjölk eller övergångsmjölk per utfodring under den första levnadsveckan eftersom detta kan minska de skadliga sjukdomsalstrande organismernas inverkan på kalvens tarm.

Optimera råmjölkens kvalitet genom vaccinering

Förutom att ge tillräckligt med råmjölk är det viktigt att platserna för insamling, lagring och utfodring av råmjölk är rena och hygieniska så att immuniteten överförs från ko till kalv.

Om man dessutom ger kon en engångsvaccination 12–3 veckor före kalvning kan man öka nivåerna av antikroppar mot rotavirus, coronavirus och E.coli K99 i den råmjölk som kalven får under sin första tid i livet. Med hjälp av IgG-prov från serum kan diagnostik användas för att utvärdera om råmjölksutfodringen fungerar tillfredsställande. Din veterinär kan hjälpa dig att ta och analysera proverna.

Det förebyggande arbete kan vara avgörande

Virus som rotavirus och coronavirus hjälper det inte att behandla med antibiotika. Därför är det förebyggande arbetet med ett bra smittskydd och ett vaccinationsprogram implementerat det enda sättet att kontrollera virusen. Det finns för närvarande ingen vaccination som förebygger diarré orsakad av Cryptosporidium men det finns andra förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ.
Kontakta din veterinär för att få kännedom om tillgängliga alternativ.

Genom att vara förutseende och vidta nödvändiga åtgärder kan kalvdiarré förebyggas och hanteras på rätt sätt.

Kontakt

Kontakta din veterinär för att få mer information om vilka verktyg du kan använda för att eventuellt förbättra kalvhälsan på just din gård.

SE-NON-221200004