Bidragsregler

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för kontrakt rörande bidrag från Forskningsstiftelsen Intervet

1. Huvudansvarig mottagare
Om bidrag tilldelas fler än en mottagare, utses en av dessa att som huvudansvarig anslagstagare företräda samtliga mottagare gentemot Forskningsstiftelsen Intervet och förvaltande organ. Den huvudansvarige mottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till Forskningsstiftelsen Intervet kan ej utan dess medgivande överföras på annan person eller institution. Bidrag till forskning, avsedd att bedrivas vid högskoleenhet, förvaltas av denna. Bidrag till forskning, avsedd att bedrivas vid annan statlig myndighet, bör förvaltas av densamma. I övriga fall förvaltas medlen av Forskningsstiftelsen Intervet, såvitt ej annat överenskommits.

2. Dispositionsrätt
Bidraget skall disponeras i huvudsaklig överensstämmelse med projektplanen och enligt angivna villkor och bestämmelser. Ändringar rörande bidragets disposition eller i de av Forskningsstiftelsen Intervet fastställda särskilda villkoren kan medges efter framställning till Forskningsstiftelsen Intervet. Bidraget får disponeras under den tid, som anges i kontraktet. Erfordras förlängning, skall ansökan härom, med angivande av skäl inges till Forskningsstiftelsen Intervet i god tid före dispositionstidens utgång.

3. Arbetsgivareförhållanden och anställningsvillkor
Förvaltas bidrag från Forskningsstiftelsen Intervet av en högskoleenhet, är också den senare arbetsgivare för personal som anställs på medel från Forskningsstiftelsen Intervet. Högskoleenheten inrättar tjänster och förordnar personal. Forskningsstiftelsen Intervet ikläder sig i intet fall arbetsgivaransvar eller i övrigt ansvar för antällningsförhållanden. Inrättande av tjänst, anställning/förordnande av personal, placering i lönegrad eller motsvarande och eventuell inplacering i rörlig lönegrad åvilar arbetsgivaren, som också i förekommande fall är ansvarig för skatteavdrag, skatteinbetalningar, socialförsäkringsavgifter, semesterlön, uppgifter till försäkringskassa, taxeringsmyndighet m.m.

4. Skyldighet att informera om andra bidrag till det aktuella projekt
Forskningsstiftelsen Intervet har vid behandling av ansökan utgått ifrån att sökanden anmält eventuella ansökningar till och erhållna bidrag från andra finansiärer avseende medel för samma eller liknande ändamål. Skulle så ej vara fallet förbehåller sig Forskningsstiftelsen Intervet rätten att ånyo pröva ärendet och därvid helt eller delvis dra in sitt bidrag. Om under forskningsarbetets gång bidrag till projektet skulle erbjudas eller erhållas från annat håll, skall detta snarast meddelas Forskningsstiftelsen Intervet.

5. Utbetalning och redovisning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker vid i kontraktet angiven tidpunkt efter att undertecknat kontrakt returnerats. För varje sådant bidrag är den som förvaltar medlen skyldig att på anmodan lämna ekonomisk redovisning. Vid redovisning av förbrukat bidrag skall anges såväl kostnadsplan som verkliga kostnader. Bidrag är normalt beräknat för kostnader exklusive mervärdesskatt. För universitet, högskolor och forskningsinstitut kan högst lagstadgad andel av bidraget användas till gemensamma omkostnader. Bolag, förening, sällskap eller liknande med egna revisorer skall lämna ekonomisk redovisning genom att insända bestyrkta avskrifter av balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse. Revisorsintyg, varav framgår att redovisade kostnader hänför sig till projektet, skall inges. Övriga anslagstagare, utom statliga institutioner, skall på anmodan lämna ekonomisk redovisning genom att insända bestyrkta verifikationer över redovisade kostnader. Till slutredogörelse och till ansökan om fortsättningsbidrag skall fogas en ekonomisk rapport enligt punkterna Fortsättningsbidrag och Redogörelse/rapporter.

6. Uppföljning av projektarbetet
Forskningsstiftelsen Intervet äger rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet. Finner Forskningsstiftelsen Intervet att arbetet ej bedrivs på rimligt sätt, kan bidraget dras in.

7. Återbetalning
Bidrag från Forskningsstiftelsen Intervet som ej förbrukats inom projektet skall återbetalas efter dispositionstidens utgång, såvida ej annat beslutas.

8. Patent
Forskningsstiftelsen Intervet lämnar bidrag till projekt under förutsättning att resultatet offentliggörs och får användas fritt. Om i projektarbetet gjorda rön har sådan karaktär, att ansökan om patent eller annan skyddsrätt blir aktuell, skall detta omedelbart anmälas till Forskningsstiftelsen Intervet. I sådana fall kan Forskningsstiftelsen Intervet avstå från kravet på fri användning, under förutsättning att den sökande förbinder sig att återbetala bidraget eller delar därav. Därvid skall en plan för återbetalning fastställas. Sådan skyldighet att återbetala kan efterges helt eller delvis om mottagaren av bidraget visar, att projektets resultat varken har gett eller kan förväntas ge ekonomiskt utbyte av mer än begränsad omfattning. Forskningsstiftelsen Intervet lämnar ej bidrag till patentkostnader.

9. Fortsättningsbidrag
För fleråriga projekt måste ansökan om fortsättningsbidrag inges i ett original och 5 kopior på formulär från Forskningsstiftelsen Intervet. Ansökan skall vara Forskningsstiftelsen Intervet tillhanda senast den 15 november. Ansökan skall åtföljas av en redogörelse för utfört arbete och en ekonomisk rapport (se även punkt 5).

10. Publicering
Resultat som framkommit genom projektet skall redovisas i en vetenskaplig tidskrift med internationell räckvidd när så är möjligt och/eller i Svensk Veterinärtidning. Publicering i populärvetenskaplig form skall ske på lämpligt sätt. Av publikationen skall framgå, att finansiell medverkan har skett från Forskningsstiftelsen Intervet (Intervet Research Foundation).

11. Publiceringsbidrag
Beträffande bidrag till publicering gäller, att eventuell överens-kommelse mellan författare och utgivare samt förslag till avtal med förlag rörande distribution av en publikation i förväg skall underställas Forskningsstiftelsen Intervet för godkännande. Ett exemplar av publikationen skall snarast efter tryckning insändas till Forskningsstiftelsen Intervet.

12. Redogörelse/rapporter
Redogörelser/rapporter skall inges i särskild ordning som angetts i kontraktet.

13. Djurförsök
Om projektet innefattar djurförsök enligt Djurskydslagens §§ 19 och 20, skall tillstånd erhållas hos djurförsöksetisk nämnd, enligt Djurskyddslagens § 21.

14. Tvistemål
Eventuellt uppkommen tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta bidragskontrakt och stipulerade villkor skall hänskjutas till skiljemän enligt gällande lag om skiljeavtal.

2000-11-23